3
2
1

විනය ගරුක රියදුරන් ඇතිකිරීම සඳහා වැඩසටහන

UPCOMING EVENTS

විනය ගරුක රියදුරන් ඇතිකිරීම සඳහා වැඩසටහන

විනය ගරුක රියදුරන් ඇතිකිරීම සඳහා වැඩසටහන බස් , ත්‍රීවිල් සහ කුලීරථ රියදුරන් අචාරශීලී සහ අරමුණක් ඇති පිරිසක් බවට පත් කිරීමටත්, ඔවුන් ...
Read More

Social Media Premier League – SMPL SL

SMPL SL Cricket enjoys the second largest fan base of all sport in the world and its passion is more evident ...
Read More

Talent Show

NYDB is in the initiative of organizing a reality talent show for the youth with special needs and differently abled, to ...
Read More

Colombo Night Marathon

Soon..Stay in Touch . ...
Read More

Youth Awards

NYDB will be validating the young talent of Sri Lanka in the fields of Arts, Business, Science Innovations and so on, ...
Read More

OUR PARTNERS

sponsers

Our Projects

Small Medium
Enterprise Development

Vocational
Training

Grameen
Loan

Youth
Media

OUR ACHIEVEMENTS

Here you can review some statistics about National Youth Development Bureau

Facebook Fans
Available Jobs
Members
Completed Projects

STAY TUNED WITH US

Subscribe now and receive weekly newsletter with educational materials, new courses, interesting posts, popular books and much more!

info@nydb.lk
Please wait...

Leave a Reply