විනය ගරුක රියදුරන් ඇතිකිරීම සඳහා වැඩසටහන

බස් , ත්‍රීවිල් සහ කුලීරථ රියදුරන් අචාරශීලී සහ අරමුණක් ඇති පිරිසක් බවට පත් කිරීමටත්, ඔවුන් අතර සිටිනා තරුණ, තරුණියන් සඳහා ඇති විකල්ප රැකියා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා ජාතික තරුණ සංවර්ධන කාර්යංශයඉදිරිපත් කරන වැඩසටහනකි.

Author: admin@nydb

Leave a Reply